-

Time: Mon, Oct 02 Tue, Oct 03 Wed, Oct 04 Thu, Oct 05 Fri, Oct 06 Sat, Oct 07 Sun, Oct 08
08:00 Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)    
08:30  "   "   "   "   "     
09:00  "   "   "   "   "     
09:30  "   "   "   "   "     
10:00  "  Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)  "  Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)  "     
10:30  "   "   "   "   "     
11:00  "   "   "   "   "     
11:30  "   "   "   "   "     
12:00  "   "   "   "   "     
12:30  "   "   "   "   "     
13:00  "   "   "   "   "     
13:30  "   "   "   "   "     
14:00              
14:30              
15:00   Clase regularización Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris)   Clase regularización Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris)      
15:30    "     "       
16:00    "     "       
16:30    "     "       
17:00              
17:30              
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30