-

Time: Mon, Aug 14 Tue, Aug 15 Wed, Aug 16 Thu, Aug 17 Fri, Aug 18 Sat, Aug 19 Sun, Aug 20
08:00 Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)   Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)   Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)    
08:30  "     "     "     
09:00  "     "     "     
09:30  "     "     "     
10:00  "  Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)  "  Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)  "     
10:30  "   "   "   "   "     
11:00  "   "   "   "   "     
11:30  "   "   "   "   "     
12:00  "   "   "   "   "     
12:30  "   "   "   "   "     
13:00  "   "   "   "   "     
13:30  "   "   "   "   "     
14:00              
14:30              
15:00              
15:30              
16:00              
16:30              
17:00              
17:30              
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30